Algemene voorwaarden van Allsync

Voorwaarden

Deze Servicevoorwaarden (" Voorwaarden ") bepalen uw gebruik van de Allsync-website op http://www.Allsync.nl (de "Site") en de Allsync-services, inclusief de API (Application Program Interface) (gezamenlijk de "Services"). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site en services. Door de Site of Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

Informatie over ons

De site wordt beheerd door Allsync (hierna "Allsync", "wij", "ons" en "onze"). Wij zijn een bedrijf geregistreerd in Nederland. Ons geregistreerde adres is: Hendrik de Keijserstraat 72, 5041 JD Tilburg, Nederland.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen we deze Algemene voorwaarden ("de voorwaarden") wijzigen. Als we deze Voorwaarden wijzigen, informeren we u door de herziene Voorwaarden op de Site te plaatsen. Wanneer u de Site bezoekt, raden wij u aan om de meest recente versie van deze Voorwaarden te lezen. Die wijzigingen worden van kracht op de Revisiedatum, die wordt weergegeven in de herziene voorwaarden. Door onze Site of Services te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de herziene Voorwaarden.

Toegang tot de site

Om de Site of Services te gebruiken, moet u zich eerst registreren om een ​​account bij ons aan te maken door het accountregistratieformulier in te vullen dat beschikbaar is op de Site. U hoeft maar een keer te registreren. Registratie is onder voorbehoud van goedkeuring door ons in alle gevallen en wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elke aanvraag voor registratie te weigeren zonder een reden op te geven.

U moet ervoor zorgen dat de registratiegegevens die u verstrekt juist zijn. Controleer zorgvuldig de details die u in het online formulier hebt verstrekt voordat u uw aanvraag tot registratie voltooit. U kunt op fouten controleren op het scherm voordat u het online formulier indient. U bent ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die u ons verstrekt juist en volledig zijn en dat u ons op de hoogte brengt van eventuele wijzigingen in de informatie die u hebt verstrekt. U kunt de informatie die u ons hebt verstrekt, inclusief uw accountinstellingen, in het betreffende gedeelte van de Site openen en bijwerken.

Als uw aanvraag voor registratie om de Site en Services te gebruiken wordt geaccepteerd, krijgt u de gebruikersnaam (e-mail) en het wachtwoord die u bij uw aanvraag hebt ingediend (samen uw 'Inloggegevens' genoemd). U moet uw legitimatiegegevens vertrouwelijk houden en deze aan niemand bekend maken.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw legitimeringen worden uitgevoerd. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als u weet of vermoedt dat iemand toegang heeft gekregen tot uw inloggegevens, of als u anderszins op de hoogte bent van ongeoorloofd gebruik van uw legitimeringen of een andere inbreuk op de beveiliging.

Tenzij we eerder door u zijn geïnformeerd dat de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens is aangetast, zijn wij gerechtigd om elk gebruik van de site onder uw legitimeringen als door u te behandelen.

We kunnen de toegang op elk gewenst moment via uw legitimeringen uitschakelen als dit, naar onze mening, redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid en de goede werking van de site of services te waarborgen, als u niet voldoet aan de bepalingen van deze voorwaarden of als gegevens die u opgeeft voor registratie, blijken niet waar te zijn.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw computersysteem aan alle technische specificaties voldoet die nodig zijn om u toegang te verlenen tot de Site en Services en deze te gebruiken en compatibel is met de Site. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen die toegang heeft tot de Site of Diensten met uw Referenties of via uw internetverbinding op de hoogte is van deze Voorwaarden en dat deze zich eraan houden.

Toegang tot de site en services is op tijdelijke basis toegestaan ​​en wij behouden ons het recht voor de site of services in te trekken, te wijzigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige onbeschikbaarheid, wijziging, opschorting of intrekking van de site of diensten, of enige functies, onderdelen of inhoud van de site of diensten op elk gewenst moment voor enige periode.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

Inhoud die is opgeslagen op de Site of de Services, kan worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Kopieer, upload, download of deel geen bestanden, tenzij u hiertoe het recht hebt. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat u of iemand die uw account gebruikt, kopieert, deelt, uploadt, downloadt of anderszins gebruikt tijdens het gebruik van de Site of Services.

Allsync zal ervoor zorgen dat Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) en gegevens niet verloren gaan of beschadigd raken, maar we adviseren u ervoor te zorgen dat u een back-up van al uw Gebruikersinhoud en -gegevens maakt.

Acceptabel gebruik van de site en diensten

U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de site en diensten en voor elk gebruik van de site of services die met uw account zijn gemaakt. Ons doel is om een ​​positieve en veilige ervaring te creëren voor al onze gebruikers. Om dit doel te bevorderen, verbieden we bepaalde soorten gedrag die schadelijk kunnen zijn voor andere gebruikers of voor Allsync. Wanneer u de Site of Services gebruikt, mag u niet akkoord gaan dat u:

 1. een wet of regel overtreden;
 2. inbreuk maken op of inbreuk maken op andermans intellectueel eigendom, privacy, publiciteit of andere wettelijke rechten;
 3. onze Site of Diensten gebruiken om informatie over andere personen of entiteiten te verzenden, verspreiden, posten of verzenden, met inbegrip van en zonder beperking, foto's of persoonlijke contactgegevens van anderen zonder hun toestemming;
 4. iets overbrengen dat illegaal, beledigend, lasterlijk, intimiderend, schadelijk voor de reputatie, pornografisch, onfatsoenlijk, profaan, obsceen, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is;
 5. ongevraagde of ongeoorloofde reclame of commerciële communicatie verzenden, zoals spam;
 6. iemand anders stalken, lastigvallen of kwaad doen;
 7. zich voordoen als iemand anders of uw relatie met iemand anders verkeerd voorstellen;
 8. alle middelen gebruiken om webpagina's op de Site te "schrapen", "crawlen" of "spinnen" (hoewel Allsync exploitanten van openbare zoekmachines toestaat om spiders te gebruiken om materiaal van de Site te indexeren met als enige doel om openbaar beschikbaar te maken doorzoekbare indices van de materialen, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen, en Allsync behoudt zich het recht voor om deze mogelijkheden algemeen of in specifieke gevallen in te trekken);
 9. geautomatiseerde methoden gebruiken om de Site of Services op een manier te gebruiken die in een bepaalde periode meer verzoeken naar de Allsync-servers verzendt dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan produceren met behulp van een conventionele webbrowser;
 10. onze Site of Services hinderen of beschadigen, inclusief maar niet beperkt tot, door het gebruik van virussen, cancel bots, Trojaanse paarden, schadelijke code, flood pings, denial-of-service aanvallen, packet of IP spoofing, vervalste routering of e-mailadres informatie of soortgelijke methoden of technologie;
 11. als u de site of services als individuele consumentengebruiker gebruikt, registreer u dan voor meer dan één Allsync-account of registreer u voor een Allsync-account namens iemand anders dan uzelf, of, als u de site of services als organisatie gebruikt, registreer meer dan één Allsync-account voor één gebruiker of registreer u voor een Allsync-account namens iemand buiten uw organisatie;
 12. een gebruiker werven of anderszins verzoeken zich aan te sluiten bij diensten of websites van derden die concurrerend zijn met Allsync, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allsync;
 13. de Site of enig individueel element binnen de Site of Services, de naam van Allsync, een Allsync-handelsmerk, logo of andere eigen informatie, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina gebruiken, weergeven, spiegelen of kaderen, zonder de uitdrukkelijke vermelding van Allsync. geschreven toestemming;
 14. toegang tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Site of Services, Allsync's computersystemen of de technische leveringssystemen van Allsync's providers;
 15. proberen de kwetsbaarheid van een Allsync-systeem of -netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden;
 16. het vermijden, overbruggen, verwijderen, deactiveren, aantasten, ontcijferen of anderszins omzeilen van enige technologische maatregel geïmplementeerd door Allsync of een van Allsync's providers of enige andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) om de Site of Services te beschermen;
 17. enige software die wordt gebruikt voor het leveren van de Site of Services proberen te ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren, behalve in de beperkte mate die is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving; of een derde partij pleiten, aanmoedigen of helpen bij het doen van een van de voorgaande.

Allsync heeft het recht om inbreuken op een van de bovenstaande zaken te onderzoeken en te vervolgen voor zover de wet dit toelaat. Allsync kan de wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met het vervolgen van gebruikers die deze Voorwaarden schenden. U erkent dat Allsync niet verplicht is om uw toegang tot of gebruik van de Site of Diensten te controleren of om Gebruikerscontent te herzien of te bewerken, maar heeft het recht om dit te doen met het oog op het gebruik van de Site of Services, om uw naleving te verzekeren deze voorwaarden, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of de bestelling of vereiste van een rechtbank, een administratief agentschap of een andere overheidsinstantie. Allsync behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot enige inhoud te verwijderen of uit te schakelen die Allsync, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook als aanstootgevend beschouwt,

Allsync behoudt zich het recht voor om het verkeer dat wordt gegenereerd door een of meer van de downloadlinks die u hebt gegenereerd, uitsluitend op basis van Allsync te beperken.

Gebruikersinhoud

In deze Voorwaarden wordt "Gebruikersinhoud" gebruikt om te verwijzen naar alle inhoud en informatie die u opslaat, uploadt, plaatst of deelt via de Site of Diensten. Alle gebruikerscontent is eigendom van u of de persoon die deze voor u ter beschikking heeft gesteld om op te slaan of te uploaden via de site of services. We kunnen advertenties weergeven (alleen gratis accounts) in verband met uw gebruikerscontent of op pagina's waar uw gebruikerscontent door u of anderen kan worden bekeken.

U onderneemt hierbij dat:
 1. uw Gebruikersinhoud maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere wettelijke rechten van een derde partij.

Eigendom

Anders dan Gebruikerscontent, bezitten wij of licentiëren de inhoud op de Site en Services, inclusief software, tekst, visuele en audio-inhoud (gezamenlijk aangeduid als "Inhoud") en Allsync's naam, handelsmerken, logo's en merkelementen (waarnaar wordt verwezen als "Marks"). De inhoud en merken zijn beschermd onder Amerikaanse, EU- en internationale wetgeving.

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Kennisgeving van inbreuk op auteursrecht of intellectuele eigendom
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Gelieve ons schriftelijk, per e-mail: abuse@Allsync.com, te informeren aan onze hieronder vermelde agent als u denkt dat een gebruiker van de Site of Diensten inbreuk heeft gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten. In de Verenigde Staten wordt dit beleid verstrekt op grond van sectie 512 van de auteursrechtwet, zoals vastgesteld in de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA").

Om effectief te zijn, moet uw melding het volgende bevatten:

 1. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken of andere werken met een intellectueel eigendom onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken;
 2. identificatie van het geclaimde inbreukmakende materiaal en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Allsync in staat te stellen het materiaal op de Site of Services te vinden;
 3. informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
 4. een verklaring van u dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet (niet vereist voor gebruikers in de Europese Unie);
 5. een verklaring van u, gedaan onder de vlag van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het copyright op te treden (niet vereist voor gebruikers in de Europese Unie); en
 6. uw fysieke of elektronische handtekening.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij na ontvangst en kennisgeving van een claim van inbreuk het geïdentificeerde materiaal onmiddellijk van de Site en Diensten kunnen verwijderen zonder aansprakelijkheid.

Tegenmededeling door beschuldigde gebruiker
Als we uw materiaal hebben verwijderd vanwege een vermoeden van auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom, kunt u de vermeende inbreuk betwisten door een schriftelijke mededeling per e-mail te sturen. Uw schriftelijke communicatie moet het volgende bevatten:

 1. uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld;
 3. een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld (niet vereist voor gebruikers in de Europese Unie); en
 4. uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijke arrondissement waarin een dergelijk adres is gevestigd, of, als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, het Amerikaanse district Hof voor het noordelijke district van Californië, en dat u de betekening of kennisgeving accepteert van de persoon die kennisgeving heeft gedaan van een inbreuk op het auteursrecht of een agent van die persoon (niet verplicht voor gebruikers in de Europese Unie).

Stuur alle kennisgevingen onder het bovenstaande inbreukbeleid per e-mail naar de volgende persoon, aangeduid als Allsync's agent voor ontvangst van meldingen van beweerde overtreding.

 • Opmerking: stuur alsjeblieft geen mededelingen of vragen over iets anders dan vermeende copyright of andere inbreuk op intellectueel eigendom aan onze agent voor kennisgeving zoals hierboven beschreven.

Herhaalde inbraak
We kunnen naar eigen goeddunken maatregelen nemen als u vastbesloten bent om herhaaldelijk inbreuk te maken. Herhaalde inbreukmakers zijn gebruikers die het onderwerp zijn geweest van meer dan één geldig verwijderingsverzoek dat niet met succes is weerlegd. Die maatregelen van onze kant kunnen het beperken van een deel van de functionaliteiten van de Allsync-service die u gebruikt, omvatten.

Privacy

Allsync respecteert uw privacy. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Door de Site of de Services te gebruiken, gaat u ook akkoord met ons Privacybeleid.

Encryptie

Dit zorgt voor zero-knowledge privacy voor de gegevens van de gebruiker, wat betekent dat wij, als een serviceprovider, absoluut geen informatie hebben over de inhoud die gebruikers in hun accounts opslaan, zoals bestandsnamen of bestandstypen. De gebruikerscontent wordt opgeslagen in hun account, die wordt vergrendeld en ontgrendeld met behulp van de zgn. Passphrase. Allsync heeft geen toegang tot de wachtwoordzin van de gebruiker, en eenmaal verloren, kan deze nooit meer worden hersteld.

 • Gecodeerde inhoud en eigendom
 • In deze voorwaarden, "Gecodeerde inhoud"wordt gebruikt om te verwijzen naar alle inhoud en informatie die u opslaat of uploadt met behulp van de Versleutelingsservice. Alle versleutelde inhoud is eigendom van u of de persoon die deze beschikbaar heeft gesteld voor het opslaan of uploaden via de service. U behoudt het volledige eigendom van uw bestanden, mappen, mappen, inclusief hun metadata (bestandsnamen, miniaturen, enz.) En alle informatie die u indient aan Allsync voor coderingsdoeleinden. We claimen geen eigendom van uw inhoud. Deze Voorwaarden verlenen ons geen enkel recht op uw inhoud of intellectuele eigendom, behalve de volgende beperkte rechten die nodig zijn om de Service uit te voeren: we kunnen uw respectieve gegevens zoals hieronder beschreven overbodig opslaan of back-uppen en we kunnen vertrouwde externe partijen gebruiken, zoals onze gecoloceerd datacenter, om de versleutelingsservice te bieden. U geeft ons toestemming voor alle acties die we moeten ondernemen om de Service te leveren. In het bijzonder, maar niet beperkt tot, stemt u ermee in dat Allsync uw gegevens mag overdragen naar zijn servers en tussen zijn servers. Uw gecodeerde inhoud kan niet worden gedecodeerd of omgekeerd door Allsync of een derde partij. Uw versleutelde inhoud kan alleen door u worden gedecodeerd of omgekeerd. Wanneer u ons Crypto Cloud System gebruikt, gaat u ermee akkoord dat:

  1. u bezit alle rechten op uw versleutelde inhoud en u hebt het recht om Allsync de hierboven beschreven rechten te geven;
  2. u hebt alle vergoedingen of andere betalingen die mogelijk verband houden met het gebruik van uw Versleutelde inhoud en de Service volledig betaald en zal deze volledig betalen; en
  3. uw Gecodeerde Inhoud maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere wettelijke rechten van een derde partij.

 • Wereldwijd beleid inzake versleuteling
 • In sommige landen is het gebruik van coderingsservices mogelijk beperkt, beperkt of wettelijk verboden. Voordat u zich abonneert op onze versleutelingsservice - Allsync - moet u ervoor zorgen dat het gebruik van een dergelijke service is toegestaan ​​en legaal is in uw land van verblijf. In voorkomend geval kan Allsync niet aansprakelijk worden gesteld voor claims die tegen u kunnen worden ingediend met betrekking tot het gebruik van een dergelijke service. Door akkoord te gaan met de onderhavige Algemene voorwaarden bevestigt u dat u Allsync te allen tijde en in alle gevallen onschadelijk kunt houden voor claims die kunnen voortvloeien uit uw persoonlijke beslissing om een ​​versleutelingsservice te gebruiken, in dit geval Allsync.

  Inhoud en interacties van derde partijen

  De Site en Services kunnen functies en functionaliteiten bevatten die u kunnen linken of u toegang geven tot inhoud of diensten van derden die onafhankelijk zijn van Allsync, waaronder websites, directory's, servers, netwerken, systemen, informatie en databases, applicaties, software, programma's, producten of diensten en het internet als geheel. Uw interacties met organisaties en / of personen die op of via de Site en Diensten worden gevonden, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke organisaties en / of individuen. U moet het onderzoek dat u nodig of passend acht, uitvoeren voordat u verdergaat met een interactie met een van deze derde partijen. U stemt ermee in dat Allsync niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van transacties met derden.

  Geschillen met andere gebruikers
  Als er een geschil is tussen gebruikers van de Site of Diensten, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Allsync niet verplicht is verder onderzoek te doen of betrokken te raken dan enige actie die het kan ondernemen in overeenstemming met de kennisgeving die het ontvangt op grond van de auteursrechten en kennisgeving van intellectueel eigendom hierboven. Met inachtneming hiervan kan Allsync naar eigen goeddunken proberen bij te dragen aan de oplossing van een dergelijk geschil, maar hierbij neemt het geen enkele verplichting op zich om dit te doen en zal het ook niet onderworpen zijn aan enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gedrag aanleiding geven tot het geschil of uit enige moeite om het op te lossen.

  Disclaimer en afstand van aansprakelijkheid
  In het geval dat u een geschil hebt met een andere gebruiker van de Site of Diensten of met een derde partij wiens inhoud of diensten u hebt bezocht via de Sites of Diensten, geeft u hierbij Allsync, haar functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers vrij van claims, eisen en schade (actueel en voortvloeiend) van elke aard of aard, bekend of onbekend, verdacht en onvermoed, onthuld en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enige manier gerelateerd aan dergelijke geschillen. Als u inwoner bent van Californië, VS, ziet u af van sectie 1542 van het burgerlijk wetboek van Californië, waarin het volgende wordt bepaald: EEN ALGEMENE VRIJSTELLING IS NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS DIE DE CREDITOR OP HET MOMENT VAN DE UITVOERING VAN DE BEVOEGDHEID OP ZIJN GUNST NIET KENT OF VERONDERSTELT VRIJGAVE, DIE, ALS HIJ DOOR HEM BEKEND STAAT, ZIJN AANBETALING MET DE SCHULDEN MATERIEEL HEEFT BEINVLOED.

  Betaling

  Sommige van onze Services zijn gratis, terwijl andere onderworpen zijn aan een vergoeding. Voor een volledige beschrijving van de verschillende services die we aanbieden, samen met de verschillende prijzen die van toepassing zijn, raadpleegt u de pagina Services en prijsbeschrijving op de site.

  Betalingsmethoden
  Allsync-gebruikers kunnen verschillende betaalde abonnementen betalen voor extra ruimte en opties. Door u eenmaal in te schrijven, autoriseert u Allsync om de door u gekozen betaalmethode in rekening te brengen.

  Verlenging
  Alle betaalde abonnementen worden vernieuwd voor de Services op de datum dat dergelijke abonnementen verlopen. Als u een abonnement hebt, wordt dit automatisch verlengd totdat u het abonnement beëindigt. Elke volgende betaling is verschuldigd aan het begin van de nieuwe betalingscyclus.

  Restitutie
  U kunt uw betaling annuleren binnen 30 werkdagen na de datum van betaling. Restituties worden binnen zeven dagen aan onze zijde vergoed.

  Annulering van abonnementen
  U kunt uw abonnementen bij uw betalingsprovider voor de Allsync-service op elk gewenst moment annuleren via uw betaalrekening.

  Alle gebruikers die een abonnement nemen op Services tegen een vergoeding ("Betaalde Services") moeten geldige creditcard- [of bankpas-] of PayPal-accountgegevens invoeren. De Service wordt vooraf gefactureerd op maandelijkse of jaarlijkse basis (afhankelijk van de selectie die u maakt op het moment van inschrijving) en wordt automatisch betaald. U machtigt Allsync om automatisch uw creditcard- of PayPal-rekening te belasten voor kosten die van toepassing zijn op uw account.

  Als u niet tevreden bent met de Betaalde Services, heeft u het recht om uw abonnement voor Betaalde Services te annuleren gedurende maximaal tien (14) kalenderdagen, beginnend op de dag dat u de betaling voor het abonnement op Betaalde Services hebt ingediend.

  Als u uw abonnement annuleert gedurende de periode van tien (30) kalenderdagen waarnaar hierboven wordt verwezen, zullen wij de teruggave die u verschuldigd is zo snel mogelijk verwerken en in elk geval binnen 30 dagen na de dag, hebt u uw opzegging gemeld. We zullen de prijs van het abonnement volledig terugbetalen.

  Meestal zullen we het geld dat we van u hebben teruggestort, met dezelfde methode die u oorspronkelijk had gebruikt om uw aankoop te betalen.

  Links

  Onze Site en Services kunnen links naar andere websites bevatten, of andere gebruikers toestaan ​​om u dergelijke links te sturen. Een link naar een website van een derde partij betekent niet dat we deze onderschrijven of dat we er mee verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies met betrekking tot het gebruik van websites van derden. Lees altijd eerst de algemene voorwaarden en het privacybeleid van een website van derden voordat u deze gebruikt.

  Wijzigingen in de site of services

  Allsync verbetert en actualiseert zijn Site en Services vaak. We kunnen de Site of enige Services wijzigen of stopzetten, hoewel we in dergelijke omstandigheden redelijke inspanningen zullen doen om u van tevoren op de hoogte te stellen, zodat u alternatieve regelingen kunt treffen voor de opslag van Gebruikerscontent en we zullen een Service onder deze sectie tijdens een abonnementsperiode waarvoor u al hebt betaald zonder een billijk deel van uw betaling terug te betalen, op basis van hoe lang tot het einde van het abonnement overblijft.

  Verandering van eigenaar

  Allsync kan op elk moment, zonder uitdrukkelijke kennisgeving, het bedrijfseigendom wijzigen, onderworpen worden aan fusie of verkoop, partnerschap of anderszins. In het geval van een dergelijke verandering van eigenaar, fusie, verkoop of andere is Allsync alleen verplicht om u op de hoogte te brengen door het bijwerken van de huidige Algemene voorwaarden. Een dergelijke actie heeft geen enkele invloed op uw gebruik van de Service of de Site, of uw abonnementen en accounts.

  Beëindiging

  We behouden ons het recht voor om de site of services niet aan een gebruiker te verstrekken. We behouden ons ook het recht voor om het recht van elke gebruiker om toegang te krijgen tot de Site of Services te allen tijde te beëindigen, naar eigen goeddunken. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om de site en services te gebruiken automatisch beëindigd.

  Inactiviteit van account

  Gratis accounts die gedurende 12 maanden inactief zijn, worden per e-mail op de hoogte gesteld, de gebruiker kan ervoor kiezen om het account actief of gesloten te houden. Bij gesloten worden de bestanden verwijderd.

  Disclaimer en beperkingen van onze aansprakelijkheid (voor gebruikers van de Europese Unie)

  Allsync probeert de Site en de Diensten up, error-free en veilig te houden, maar Allsync garandeert niet dat de Site en / of de Services veilig of beveiligd zijn of dat toegang tot of gebruik van de Site en / of de Services ononderbroken of vrij van fouten of weglatingen zijn of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Allsync garandeert niet dat de Site en / of de Services foutvrij zullen werken of dat de Site en zijn servers vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke componenten. Allsync gebruikt redelijke zorg en vaardigheid in het leveren van de Site en de Services, maar daarnaast worden de Site en de Services geleverd zonder enige garantie van welke aard dan ook. Allsync verwerpt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief enige garantie, voorwaarde of andere voorwaarden van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Allsync biedt geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de Site of de Services.

  Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Allsync jegens u uitsluiten of beperken: (i) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (ii) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (iii) of voor enige andere aansprakelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving niet beperkt of uitgesloten is.

  Met inachtneming van het bovenstaande, zal Allsync, of een van zijn respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten, in geen geval aansprakelijk zijn jegens u in verband met de Site of de Diensten (hetzij wegens contractbreuk, nalatigheid of enige andere reden) voor: (i) enige gevolg-, incidentele of indirecte schade; of (ii) verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbrekingen of verlies van bedrijfsinformatie. Elke aansprakelijkheid die we hebben voor verliezen die u lijdt, is strikt beperkt tot verliezen die een direct en redelijkerwijs te verwachten gevolg waren van onze wanbetaling.

  Wanneer u de Site of Services in de loop van een onderneming gebruikt, is de totale aansprakelijkheid van Allsync (en of dergelijke aansprakelijkheid ontstaat als gevolg van een contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, verkeerde voorstelling van zaken of om enige andere reden) zal worden gelimiteerd tot het hoogste van: (a) de totale vergoedingen die u aan Allsync betaalt voor gebruik van de Site of Services; en (b) [EUR5.000].

  Disclaimer en beperkingen op onze aansprakelijkheid (voor gebruikers buiten de Europese Unie)

  U GEBRUIK DE SITE EN SERVICES OP EIGEN RISICO. DE SITE EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN ALLSYNC EN HAAR OFFICIEREN, WERKNEMERS, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS, OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS (IN VERGELIJKEND ONDERZOEK "PARTNERS") ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND AF. , MET BETREKKING TOT DE SITE EN DIENSTEN (INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL EN NIET-INBREUK).

  MET NAME DOET ALLSYNC EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE CONTENT DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE SITE OF SERVICES (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE AANBEVELINGEN OF ANDERE CONTENT BESCHIKBAAR OP OF VIA DE SITE OF DIENSTEN), OF INHOUD VAN ENIGE WEBSITES OF HULPBRONNEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE SITE OF DIENSTEN. Allsync EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR: (a) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE CONTENT; (b) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DIENSTEN; (c) ENIGE ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SERVERS OF VAN ENIGE PERSOONLIJKE OF FINANCIËLE INFORMATIE; (d) ELKE ONDERBREKING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE OF DIENSTEN OF DE NIET BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE OF DIENSTEN; (e) ELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN, OF DERGELIJKE DIE OP OF VIA DE WEBSITE OF DIENSTEN DOOR EEN DERDE PARTIJ MAG WORDEN VERZONDEN; OF (f) ELK VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK GELDIG ZIJN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INGEVOERDE, GEDUMILISEERDE, VERZENDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAARHEID OP OF VIA DE SITE OF DIENSTEN. JULLIE, EN NIET Allsync, ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET HANDHAVEN, BESCHERMEN EN OPVANGEN VAN ALLE INHOUD EN DATA VAN UW GEBRUIKER. Allsync IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF CORRUPTIE VAN DE INHOUD VAN UW GEBRUIKER OF GEGEVENS OF VOOR ENIGE KOSTEN OF KOSTEN VERBONDEN AAN HET AANVULLEN OF HERSTELLEN VAN IEDEREEN VAN DEZE. EN AL JE INHOUD EN DATA VAN DE GEBRUIKER BIJT. Allsync IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF CORRUPTIE VAN DE INHOUD VAN UW GEBRUIKER OF GEGEVENS OF VOOR ENIGE KOSTEN OF KOSTEN VERBONDEN AAN HET AANVULLEN OF HERSTELLEN VAN IEDEREEN VAN DEZE. EN AL JE INHOUD EN DATA VAN DE GEBRUIKER BIJT. Allsync IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF CORRUPTIE VAN DE INHOUD VAN UW GEBRUIKER OF GEGEVENS OF VOOR ENIGE KOSTEN OF KOSTEN VERBONDEN AAN HET AANVULLEN OF HERSTELLEN VAN IEDEREEN VAN DEZE.

  Allsync EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN GARANDEREN, BEËINDIGEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE PRODUCTEN OF DIENST VAN DERDEN AANBEVOLEN, GEADVISEERD OF AANGEBODEN OP OF VIA DE Allsync SITE OF DIENSTEN OF ENIGE GEKOPPELDE WEBSITE.

  U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELK MATERIAAL OF INFORMATIE DIE GEDOWNLOAD WORDT OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN, UITSLUITEND OP EIGEN RISICO IS EN DAT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET DOEN VAN DIT. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN ALLSYNC OF VIA DE SITE OF SERVICES ZAL EEN GARANTIE VORMEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT GEMAAKT.

  VOOR ZOVER TOEGESTAAN door het toepasselijke recht, is geen enkele AllSync NOCH GELIEERDE AANSPRAKELIJK ONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE voor enige indirecte, incidentele, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, goodwill, gebruik, gegevens of andere ongedefinieerde verliezen (zelfs indien deze partijen in kennis gesteld van, wIST VAN OF ZOU MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DIENSTEN.

  Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe. Daarom zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en disclaimers mogelijk niet op u van toepassing. Voor zover Allsync op grond van toepasselijk recht mogelijk geen impliciete garanties afgeeft of zijn verplichtingen beperkt, zullen de reikwijdte en duur van deze garantie en de reikwijdte van de aansprakelijkheid van Allsync het minimum zijn dat wettelijk is toegestaan.

  Schadeloosstelling

  U stemt ermee in Allsync en zijn gelieerde ondernemingen te vrijwaren en te verdedigen tegen en voor alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven, vergoedingen van welke aard dan ook (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en juridische kosten) die voortvloeien uit of betrekking hebben op: ( a) alle informatie (inclusief uw Gebruikersinhoud of enige andere inhoud) die u of iemand die uw account gebruikt of uw Inloggegevens opslaat, uploadt, verzendt, plaatst of verzendt via de Site of Diensten; (b) het gebruik van de Site of Diensten door u of iemand die uw account of uw Inloggegevens gebruikt; (c) schending van deze Voorwaarden door u of iemand die uw account of uw inloggegevens gebruikt; of (d) inbreuk op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendom, privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten door u of iemand die uw account of uw inloggegevens gebruikt. Allsync behoudt zich het recht voor, op eigen kosten, om de exclusieve verdediging en controle over elke zaak aan te nemen die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u. Als we de verdediging van een dergelijke zaak veronderstellen, zult u redelijkerwijs met Allsync samenwerken in een dergelijke verdediging.

  Gratis Domeinnamen

  We bieden geen restituties voor domeinen nadat de registratie of verlenging is voltooid. Alle verkoop zijn definitief. Als u uw Cloud-abonnement met een gratis domeinnaam binnen 30 dagen geannuleerd, moet u de domeinnaam terugbetalen met de standaard domeinnaamprijs. De domeinnaam is alleen gratis met onze geselecteerde cloudplannen en -periode.

  Domeinnamen

  We bieden geen restituties voor domeinen nadat de registratie of verlenging is voltooid. Alle verkoop zijn definitief.

  50 GB Plans

  Het is niet toegestaan ​​om meer dan één abonnement van 50 GB te registreren. Het overtreden van deze regel leidt tot beëindiging van het account.

  Andere bepalingen

  Allsync kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan daden van aard of andere oorzaken buiten haar redelijke controle.

  Deze Voorwaarden, en elke claim of actie, van welke aard dan ook, tegen Allsync die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, het Privacybeleid, de Site of enige Services, zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder uitvoering geven aan eventuele conflicten van wettelijke regels of bepalingen, behalve dat de Nederlandse wetgeving niet van toepassing is op gebruikers van de Site of Diensten van de Europese Unie die zich buiten Nederland bevinden, in welk geval het recht van toepassing is op het grondgebied waar de gebruiker zich bevindt ingezetene is van toepassing.

  Behoudens de laatste zin van deze paragraaf, stemt u ermee in dat elke claim of actie, van welke aard dan ook, tegen Allsync die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, het Privacybeleid, de Site of enige Services, alleen zal worden gedeponeerd bij de toepasselijke rechtbank gelegen in Nederland. U stemt ermee in en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor het doel van een dergelijke claim of actie.

  Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen.

  Het falen van Allsync om een ​​recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, belet niet dat Allsync in de toekomst een dergelijk recht of bepaling afdwingt.

  We kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden overdragen, ook in verband met een fusie, overname, verkoop van activa of van rechtswege.

  Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en eventuele Aanvullende Voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden herzien, vormen onze volledige overeenkomst met u en vervangen alle andere geschreven materialen, communicatie, discussies, verklaringen of afspraken met betrekking tot de Site of de Services of uw gebruik ervan.

  Revised: 15 July 2017